Официални правила за провеждане на игра на Facebook страницата на Sutherland Bulgaria

03.06.2021

Официални правила за провеждане на игра

на Facebook страницата на Sutherland Bulgaria

 Взимайки участие в тази игра („Играта“), провеждаща се на Facebook („Фейсбук“) страницата на Sutherland Bulgaria (https://www.facebook.com/SutherlandBulgaria), участниците се съгласяват с тези правила („Правилата“) и се съгласяват да ги спазват.

I. Организатор

Организатор на играта е „Съдърланд Глобъл Сървисиз България“ ЕООД, ЕИК 200182310, адрес: [бул.“Патриарх Евтимий“ 82, ет.1], тел.: [02 936 68 00], електронна поща [marketingbulgaria@sutherlandglobal.com] („Съдърланд“ или „Организатор“).

II. Място на провеждане и Продължителност

 1. Играта се провежда на Фейсбук страницата на Sutherland Bulgaria (https://www.facebook.com/SutherlandBulgaria).
 2. Играта започва в [10:30] ч. на [03.06.2021] г. и завършва в [23:59] ч. на [25.06.2021] г.

Тези правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес https://www.sutherlandglobal.bg/bg/novini/game-rules-3/ и  Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила след оповестяването им на посочения адрес.

III. Право на участие

 1. В Играта имат право да се включат и участват всички пълнолетни физически лица с местоживеене Република България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семействата, както и всички лица, взели участие в организацията на Играта.
 2. Всеки участник може да участва в Играта само веднъж (т.е. само с един отговор) независимо дали изпрати няколко отговора, всеки участник участва в жребия за наградата само с една позиция, независимо дали е изпратил повече от един отговор.
 3. Не се допуска участие с фалшиви Фейсбук профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и скрие всяко съдържание, което според него не отговаря на условията на Играта, без да дължи обяснение за това.

IV. Механизъм

 1. Играта се провежда на страницата на Sutherland Bulgaria във Фейсбук.
 2. За да се включи в Играта, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в поста за обявяване на Играта, публикувайки и/или взаимодействайки със съдържанието на поста, както и с посочените в него Интернет връзки, като се регистрира на интернет страницата на Sutherland от свое име по указания там начин.

V. Награда

 1. Наградата за спечелилият играта участник ще бъде електрически скутер-тротинетка Razor.
 2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
 3. Печелившият участник в Играта ще бъде определен след приключване на Играта, на томболен принцип чрез жребий, изтеглен в присъствието на [трима] служители на Организатора посредством софтуерна платформа, която осъществява избор на случен принцип. Печелившият участник в Играта ще бъде само един и ще бъде обявен на Фейсбук страницата на Sutherland Bulgaria.
 4. Печелившият участник в Играта трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Фейсбук страницата на Sutherland Bulgaria в срок 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяването му, за да бъде уговорено получаването на наградата. Наградата се получава на място в офис на Организатора.
 5. В случай че печелившият участник не се свърже с Организатора и не бъде открит в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни на посочените от него координати /електронен адрес и телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
 6. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда при подаден от печелившия участник неточен или погрешен адрес и/или телефонен номер. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в Играта, избран като резерва.
 7. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на личен документ за самоличност и подпис.

VI. Лични данни

 1. Личните данни на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни и обработката им се извършва от Организатора в съответствие с Политиката му за поверителност, в която можете да се запознаете на адрес: https://www.sutherlandglobal.bg/bg/poveritelnost/
 2. Включвайки се в играта, участниците се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали относно дейността на Организатора чрез електронна поща, кратни текстови/графични съобщения и/или телефонно обаждане.
 3. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са: провеждане на играта; връчване на награда; създаване на професионален профил в системите на Организатора; провеждане на директен маркетинг от Организатора.
 4. Данните съхраняват съгласно условията и сроковете приети в политиката за поверителност на Организатора. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, както и да оттегли даденото с участието си съгласие за извършване на директен маркетинг, като изпрати писмено искане до Организатора на e-mail: marketingbulgaria@sutherlandglobal.com.

VII. Други условия

 1. Организаторът не е длъжен да осъществява комуникация с непечеливши участници в Играта.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне споразумение, чрез намесата на компетентните органи.
 3. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, включително, но не само такива за мобилен интернет на участник в Играта, извършени вследствие на действия, свързани с Играта.
 4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това във Фейсбук страницата си, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.
 5. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или свързани с Фейсбук.
 6. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.
 7. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано и/или публикувано на Фейсбук страницата му от участниците в Играта или от трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в Играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
 8. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Фейсбук и използването им за участие в Играта се счита за нарушение на тези Общи условия. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези Общите условия по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в тегленото на наградата. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

***