Вашите права на поверителност в Калифорния

Последно прегледано: 23 ноември 2020 г.

Въведение

Само за жители на Калифорния. Настоящото съобщение за поверителност на личните данни допълва информацията в нашата Политика за поверителност и е приложимо само за посетители, потребители и други лица, пребиваващи в щата Калифорния („потребители“ или „Вие“). Ние приемаме условията в настоящото съобщение, за да спазим Калифорнийския закон за поверителност на личните данни на потребителите от 2018 г. („КЗП“) и други закони за поверителност на личните данни в Калифорния. Всички термини, дефинирани в КЗП, имат същото значение, когато ги използваме в това съобщение.

Категории на събирани лични данни

В съответствие с раздел „Събиране и ползване на лични данни“ от нашата Политика за поверителност, ние събираме някои категории на информация и конкретни данни, които идентифицират, свързани са с, описват, споменават, могат да бъдат съпоставени или да бъдат свързани, в рамките на разумното, пряко или косвено, с конкретен потребител или с дадено устройство („лични данни“). В частност е възможно да сме събрали следните категории на лични данни от потребители през изминалите дванадесет (12) месеца:

Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП)ПримериСъбираме ли тези данни?Разкриваме ли ги за бизнес цели?Продаваме ли ги?
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
A. Идентификатори.
Примери:
Реално име, псевдоним, пощенски адрес, личен идентификационен номер, онлайн идентификационен номер, адрес на интернет протокол (IP), имейл адрес, име на профил, социалноосигурителен номер, номер на свидетелство за МПС, номер на паспорт и други сходни идентификатори.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
B. Категории на лични данни, изброени в Калифорнийския статут за архиви с данни на потребители (чл. 1798.80(e) на Гражданския кодекс на Калифорния).
Примери:
Име, подпис, социалноосигурителен номер, физически характеристики или описание, адрес, телефонен номер, номер на паспорт, номер на свидетелство за МПС или щатска идентификационна карта, номер на застрахователна полица, образование, професия, професионална история, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация, медицинска информация или информация за здравни осигуровки. Някои видове лични данни, включени в тази категория, могат да се припокриват с други категории.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
C. Характеристики на класификация, защитени по калифорнийското или федералното законодателство.
Примери:
Възраст (40 години или повече), раса, цвят на кожата, потомство, национален произход, гражданство, религия или вяра, гражданско състояние, заболявания, физически или умствени затруднения, пол (включително джендър (социален пол), полова идентичност, полово изражение, бременност или раждане и свързани с това заболявания), сексуална ориентация, статут на ветеран или военна служба, генетична информация (включително семейна генетична информация).
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
D. Търговски данни.
Примери:
Записани данни за лично имущество, продукти или услуги, закупени, придобити или разгледани или други исторически данни или тенденции за закупуване или потребление.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
E. Биометрични данни.
Примери:
Генетични, физиологични, поведенчески и биологически характеристики или схеми на поведение, които се използват за изработване на шаблон или друг идентификатор или идентифицираща информация, например пръстови отпечатъци, лицеви и гласови записи, снимки на ирис или ретина, натиснати клавиши, походка или други физически особености и данни за сън, здравословно състояние или физически упражнения.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Не
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
F. Интернет или друга сходна дейност в мрежа
Примери:
История на посетени сайтове, история на търсения, информация за взаимодействия на потребител с интернет сайт, приложения или реклами.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
G. Данни за геолокация.
Примери:
Физическо местоположение или придвижване.
Събираме ли тези данни?:
Не
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Не
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
H. Сетивни данни.
Примери:
Звукови, електронни, визуални, топлинни, обонятелни или сходни данни.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
I. Професионални данни или данни, свързани с работа.
Примери:
Настояща или минала работна история или оценки на производителност.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
J. Информация за непублично образование (по силата на Закона за правото на семейно образование и поверителност (чл. 1232g на Събраното законодателство на САЩ, раздел 99 на 34 Кодекса на федералните разпоредби)).
Примери:
Записани данни за образование, пряко свързани с ученик или студент и поддържани от образователна институция или страна, действаща от името на такъв ученик или студент, например оценки, академични справки, списъци с предмети, учебни графици, идентификационни кодове на студент, финансова информация или дисциплинарни данни.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не
Категория на лични данни (отговаря на категориите, изброени в чл. 1798.140(o)(1) на КЗП):
K. Inferences drawn from other personal information.
Примери:
Профилиране на лични предпочитания, характеристики, психологически тенденции, предразположеност, поведение, нагласи, интелигентност, способности и наклонности.
Събираме ли тези данни?:
Да
Разкриваме ли ги за бизнес цели?:
Да
Продаваме ли ги?:
Не

Личните данни не включват:

 • Публичнодостъпна информация от правителствени архиви.
 • Сумарна или изчистена от идентификатори потребителска информация.
 • Информация, изключена от обхвата на КЗП, например:
  • Здравна или медицинска информация, покрита от Закона за преносимост и отчетност на информацията за здравни застраховки от 1996 г. (HIPAA) и Калифорнийския закон за поверителност на медицинската информация (CMIA) или данни от клинични изпитвания;
  • Лична информация, покрита от някои закони за поверителност за конкретни сектори, включително Закона за справедливо докладване на информацията за кредити (FRCA), Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA) или Калифорнийския закон за поверителност на финансовата информация (FIPA), както и Закона за защита на личните данни на шофьорите от 1994 г.

 

Източници на лични данни

Съдърланд придобива изброените по-горе категории на лични данни от следните категории източници:

 • Пряко от Вас. Например формуляри, които попълвате за трудови отношения или за изпълняване на заявки за продукти и услуги.
 • Косвено от Вас. Например от наблюдение на Вашите действия на нашия интернет сайт.
 • Пряко от наши клиенти или техни представители. Например от предоставени от нашите клиенти документи, свързани с услугите, за които ни наемат.
 • Косвено от нашите клиенти или техни представители. Например чрез информация, която събираме от нашите клиенти, докато им предоставяме услуги.

 

Цели, за които се използват лични данни

Ние събираме Вашите лични данни за търговски и бизнес цели, както са описани в колона „Цели на използване“, която можете да намерите в „Събиране и ползване на лични данни“ в нашата Политика за поверителност.

 

Продаване на лични данни

Съдърланд не продава и не е продавало лични данни през последните 12 (дванадесет) месеца.

 

Вашите права като потребител по силата на КЗП

По силата на КЗП е възможно да разполагате със следните права като потребител. Моля, имайте предвид, че тези права не са безусловни и в някои случаи подлежат на условия или ограничения, посочени в КЗП:

Съкратено право на информираност (Събиране): Имате правото да изискате, без заплащане, да Ви информираме за категориите и конкретни лични данни, които Съдърланд е събрало през последните дванадесет (12) месеца.

Разширено право на информираност (Събиране и Оповестяване): Имате право да изискате да оповестим определена информация за това как сме обработвали Вашите лични данни през последните дванадесет (12) месеца, включително:

 • категории на лични данни, които сме събирали за Вас;
 • категории на източниците, от които сме събирали Вашите лични данни;
 • търговски и/или бизнес цели за събиране и оповестяване на Вашите лични данни; и
 • категории на трети страни, на които са оповестени или с които са споделени Вашите лични данни, включително за бизнес цел; и
 • конкретните лични данни, които сме събрали за Вас.

Достъп и преносимост: Вие имате правото да получите списък на категориите и копие на личните данни, които сме събрали за вас през изминалите 12 месеца преди заявката, в преносим и (ако е технически възможно) готов за ползване формат.

Заличаване: Имате правото да изискате заличаване на Вашите лични данни, които сме събрали от Вас. Това право може да подлежи на някои условия и ограничения по закон.

Право на липса на дискриминация: Можете да упражните всички изброени по-горе права по всяко време и Съдърланд няма да дискриминира срещу Вас незаконно поради това, че сте упражнили Вашите права по КЗП..

Връчване на заявление за упражняване на Вашите права

Гражданите на Калифорния имат право да връчат заявление за заличаване на информация в определени обстоятелства.

Моля, имайте предвид, че трябва да потвърдите своята самоличност и заявката, преди да предприемем по-нататъшни действия. Като част от тази процедура е възможно да се изисква идентификация от правителството. В съответствие с калифорнийското законодателство, можете да определите оторизиран агент, който да връчи заявление от Ваше име. За да определите оторизиран агент, който да връчи заявление от Ваше име, трябва да предоставите валидно пълномощно и валидни документи за самоличност на заявителя и агента, издадени от правителството.

За да упражнявате Вашите права, както са описани по-горе, моля, свържете се с нас, като попълните този формуляр.

TRUSTe

Свържете се с нас

отдел „Поверителност на личните данни“ – Съдърланд

на вниманието на:

главно длъжностно лице за защита на данните,

Съдърланд Глобал Сървисиз Инк.,

1160 Питсфорд Виктор Роуд

Питсфорд, Ню Йорк 14534

privacy@sutherlandglobal.com