Поверителност

Въведение

Ние, Съдърланд Глоубъл Сървисиз, Инк. /Sutherland Global Services, Inc./ и нашите свързани дружества в цял свят („Съдърланд” или „Дружеството”), се ангажираме да пазим онлайн неприкосновеността Ви и признаваме нуждата Ви от надлежна защита и управление на всички лични данни („Лични данни”), които споделяте с нас.

„Свързани дружества” означава по отношение на определено физическо или юридическо лице всяко друго физическо или юридическо лице, контролиращо, контролирано от или попадащо под общ контрол с такова юридическо лице, където „Контрол“ по отношение на юридическо лице, означава ползотворно, справедливо или законно притежаване, пряко или непряко, на повече от 50% (петдесет процента) или повече от капитала (или друг дял от собствеността, ако не е корпорация) на това юридическо лице, обикновено с право на глас, или ефективен контрол върху дейността на такова юридическо лице, независимо от процента собственост.

Политиката за поверителност на Съдърланд очертава как Съдърланд събира, използва, споделя и защитава Вашите лични данни. Тази политика описва и Вашия избор относно използването, достъпа и поправянето на лични данни.

В подкрепа на ангажимента на Съдърланд към тази политика Съдърланд е удостоверило, че ще спазва принципите за поверителност, изложени в Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, както и Общия регламента за поверителност на личните данни относно лични данни, свързани с клиенти, партньори или служители на дружеството в Европейското икономическо пространство и обработвани в подкрепа на дружеството. Дружеството се придържа към принципите, изложени в Щита за личните данни, съответно договорен от Министерството на търговията на САЩ и Европейската комисия. По отношение на личните данни, получени или прехвърлени съгласно Щита за личните данни, Съдърланд е подчинен на регулаторно-изпълнителните правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ.

За повече подробности, моля, направете справка в раздел „Щит за личните данни” от тази политика.

Лични данни

Лични данни са всички данни, свързани с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Вашето име, адрес, телефонен номер и номер на банкова сметка са примери за лични данни.

Лични данни, които обработваме, и за какви цели

Съдърланд обработва Вашите лични данни, за да осигури ефикасността и ефективността на търговските отношения, търговските сделки, маркетинга и трудовите практики на Съдърланд. Обработката винаги ще се основава на легитимни основания или Вашето съгласие.

Събиране и използване на лични данни

Съдърланд може да събира от Вас лични данни (които обхващат всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране на дадено физическо лице), когато посещавате уебсайта на Съдърланд. Видът на събраните лични данни и целта им на използване включват (но не се ограничават до) посоченото в таблицата по-долу, както следва:

Тип събрани лични данниЦелта на използване
Тип събрани лични данни:
Лична идентификация:

-Име

-Домашен или физически адрес

-Имейл адрес, телефонен номер и други данни за контакт

-Национален идентификационен номер

– Датата на раждане
Целта на използване:
Изпълнение на договор:

Търговска дейност:

Съдърланд събира част или всички данни за изпълнението на стоки или услуги

Трудова заетост:

Съдърланд събират тези данни за спазване на трудовото законодателство, за изпълнение на трудови задължения
Тип събрани лични данни:
Данни за контакт:

-Адрес

-Телефон (стационарен или мобилен)

-Имейл

– Контакт(и) при спешни случаи

-Бизнес данни за контакт
Целта на използване:
Маркетинг или правно задължение:

Търговска дейност:

Съдърланд може да събира част или всички данни за актуализации на маркетинга или услуги

Трудова заетост:

Съдърланд събират тези данни за спазване на трудовото законодателство и за трудовия договор
Тип събрани лични данни:
Данни за доходи на персонала:

-Суми за избиране и приспадане

– Бенефициенти/лица на издръжка

– Данни за вземания
Целта на използване:
Изпълнение на договор:

Трудова заетост:

Съдърланд ще събира тези данни за обработка на платежната ведомостта за всеки трудов договор
Тип събрани лични данни:
Финансови данни:

– Банкови реквизити

– Възнаграждение

– Данъчна информация

– Запори на заплатата

– Данни за кредитна карта
Целта на използване:
Изпълнение на договор:

Търговска дейност:

Съдърланд може да събира част или всички данни за плащане на нашите стоки или услуги

Трудова заетост:

Съдърланд ще събира тези данни за обработка на платежната ведомостта за всеки трудов договор
Тип събрани лични данни:
Данни за служител:

– Договори и съгласие на служителя

– Трудови договори и правила и условия

– Документи за изпълнение и обучение

– Дисциплинарни документи

– Информация за семейството и здравето
Целта на използване:
Трудова заетост:

Съдърланд събират тези данни, за гарантиране спазването на приложимото трудовото законодателство, изпълнение на работните задължения, проверка на съответствието с политиките на дружеството, администриране на доходите на персонала, управление на кариерите и извършване на общи операции по човешки ресурси.
Тип събрани лични данни:
Данни на кандидат

-Име

-Домашен или физически адрес

-Имейл адрес, телефонен номер

– Автобиография или резюме

– Данни за съдимост
Целта на използване:
Трудова заетост:

Съдърланд събират тези данни за оценка на възможностите за наемане

Съдърланд няма практика да събира лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на лице или данни относно здравето или сексуалния живот и сексуалната му ориентация.

Ако Съдърланд възнамерява да използва и прехвърля лични данни за цели, които са извън рамките на търговските или трудовите задължения на Съдърланд, за цели като напр. маркетинг или търговски съобщения, или ако Съдърланд разкрива лични данни на трето лице или използва Лични данни за други цели, различни от целта, за която първоначално са събрани или която е впоследствие разрешена от Вас, Съдърланд ще Ви предложи възможност да изберете дали позволявате Вашите лични данни да бъдат разкрити на трето лице или да бъдат използвани за цели, различни от целта, за която първоначално са събрани или която впоследствие е разрешена от Вас.

В допълнение, Съдърланд може да има нужда да прехвърли лични данни в рамките на Съдърланд или на трети лица доставчици на трансгранично ниво, извън Вашата държава или юрисдикция по цял свят според нашите процеси.

Избор

Изборът дали да предоставите лични данни на Съдърланд е Ваш. Уведомлението, което Съдърланд предоставя, когато събира лични данни, ще Ви помогне в това как предпочитате да ни позволите да използваме Вашите лични данни. Ако не желаете да предоставите личните си данни, все още можете да посетите повечето уебсайтове на Съдърланд.

Имайте предвид, обаче, че може да не успеете да получите достъп до определени опции, оферти и услуги, които включват взаимодействие от наша страна с вас. Ако изберете да имате отношения със Съдърланд, като например договорно или друго търговско взаимоотношение или партньорство, Съдърланд естествено ще продължи да се свързва с Вас във връзка с тези бизнес отношения.

Можете да се запишете и да дадете съгласие да получавате съобщения или бюлетин по имейл от Съдърланд. Ако искате да преустановите получаването на такива съобщения, можете да актуализирате предпочитанията си, като използвате връзката „Отписване“, която може да бъде намерена в имейлите, или като се свържете със Съдърланд, като използвате информацията в раздел „Данни за контакти” от настоящата политика.

Бисквитки и други технологии за проследяване

Този сайт използва бисквитки за съхраняване на информация на Вашия компютър. Някои от тях са от съществено значение за работата на уебсайта на Съдърланд; Други помагат на Съдърланд да подобри потребителския опит. „Бисквитката” е малък текстов файл, който може да се използва, например, за събиране на данни за активността в уебсайта. Някои „бисквитки” и други технологии могат да служат за възобновяване на лични данни, посочени по-рано от уеб потребител. За повече подробности, моля вижте Политика за бисквитките на Съдърланд, за да научите повече.

Ако искате да се откажете от рекламиране въз основа на интереси, кликнете тук или, ако се намирате в Европейския съюз, кликнете тук. Моля, имайте предвид, че ще продължите да получавате общи реклами.

Лог файлове

Лог файловете могат да записват данни като интернет домейн и имена на хостове; интернет протокол (IP) адреси; типове браузърен софтуер и операционни системи; доставчик на интернет услуги, патерни на кликстрийм; файловете, видени на уебсайта на Съдърланд (напр. HTML страници, графики и т.н.), препращащи и изходни страници и дати и часове, в които сайтът на Съдърланд е посетен, за анализиране на тенденциите в съвкупност и за администриране на сайта.

Сигурност

Където и да се съхраняват Вашите лични данни в рамките на Съдърланд или от негово име, Съдърланд възнамерява да вземе разумни и подходящи мерки за защита на личните данни, които споделяте със Съдърланд, от неразрешен достъп или оповестяване.

Ако имате въпроси относно сигурността на личните Ви данни, можете да се свържете със Съдърланд на адрес privacy@sutherlandglobal.com.

Правни въпроси

Съдърланд може да бъде задължено да разкрие лични данни във връзка със законно искане от страна на правоприлагащи органи, държавни служби или друго искане във връзка с националната сигурност.

Съдърланд може също така да разкрие личните Ви данни, както се изисква от закона, като например да се съобрази с призовка или друг юридически процес, когато Съдърланд вярва добросъвестно, че разкриването е необходимо, за да защити правата на Съдърланд, да защити Вашата безопасност или безопасността на други, да разследва измами , или да отговори на държавно искане.

Задържане на данни

Съдърланд няма да съхранява данните Ви по-дълго от необходимото за целта, за която сме обработили данните Ви. Колко дълго ще задържим данните Ви зависи от вида на данните и целта, за която обработваме Вашите данни.

Права на субекта на данни

За да упражнявате някое от следните права, моля, свържете се с privacy@sutherlandglobal.com.

Право на искане на достъп

Можете да поискате подробности за личните данни, които Съдърланд съхранява за Вас. При поискване Съдърланд ще предостави копие от тези лични данни в разумен срок. Ако искате копие от Вашите лични данни, които Съдърланд съхранява, моля пишете до privacy@sutherlandglobal.com.

Право на коригиране

Ако смятате, че някои от личните данни, които Съдърланд съхранява за Вас, са неточни или непълни, моля, свържете се със Съдърланд възможно най-скоро на посочения по-долу адрес. Съдърланд незабавно ще поправи всички лични данни, за които е установено, че са неправилни.

Право на възражение

Можете да изберете да възразите срещу събирането или използването на личните Ви данни:

  • когато данните се обработват за законния интерес на Съдърланд;
  • когато данните се обработват за задача, изпълнявана в обществен интерес, или при упражняване на публична власт, предоставена на Съдърланд.

Моля, имайте предвид, че Вашето възражение може да бъде пренебрегнато от законните интереси на Съдърланд за обработка и събиране на Вашите лични данни.

Право на изтриване

Доколкото е законово допустимо, може да имате право да изтриете определени Лични данни при следните обстоятелства:

  • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
  • Възразявате срещу събирането или използването на Вашите лични данни и няма законни основания за тяхната обработка;
  • Личните данни са били незаконно обработени;
  • Личните данни са достигнали максималния определен срок на задържане, след който трябва да бъде изтрити, или за спазване на правно задължение, на което се подчинява Съдърланд.

Право на ограничаване на обработката

Може да имате право да ограничите допълнителната обработка на личните Ви данни в следните ситуации:

  • Обжалвате точността на личните данни;
  • Обработката на данните е незаконна;
  • Личните данни, съхранявани от Съдърланд, са достигнали определения период на задържане, и Съдърланд няма повече нуждаят от тях за целите на обработката, но Вие изисквате личните данни за установяване, упражняване или защита на правни искове;
  • Възразявате срещу обработването и обработването на личните Ви данни може да бъде ограничено, докато се потвърди легитимността на основанията на Съдърланд за пренебрегване на правата Ви като субект на данните.

Право на преносимост

Имате право да получавате личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Съдърланд ще съдейства за предаването на такива данни на друго юридическо лице, при поискване, доколкото това е технически осъществимо.

Споделяне с доставчици на услуги

Доставчиците на услуги предоставят определени услуги, достъпни на www.sutherlandglobal.com от името на Съдърланд. Съдърланд може да предоставя данни, включително лични данни, които Съдърланд събира в мрежата чрез трети лица-доставчици на услуги, за да им помогне да доставят програми, продукти, данни и услуги. Доставчиците на услуги също са важно средство, чрез което Съдърланд поддържа своя уебсайт и адресни списъци. Тези доставчици на услуги са упълномощени да използват Вашите лични данни само, когато е необходимо, за да ни предоставят съответните услуги.

Защита на децата

Уебсайтът на Съдърланд е уеб сайт с обща аудитория. Съответно, Съдърланд не възнамерява да събира лични данни от никое лице, за което Съдърланд знае, че е под 13-годишна възраст.

Ангажимент

Съдърланд се ангажира да спазва неприкосновеността на личния живот. Защитата на неприкосновеността на личния живот онлайн е развиваща се област и този уеб сайт непрекъснато се развива, за да отговори на тези изисквания.

Ако имате някакви коментари или въпроси относно Политиката за поверителност на Съдърланд, моля, свържете се със Съдърланд на privacy@sutherlandglobal.com. Докато Съдърланд не може да гарантира съвършенството на неприкосновеността на личния живот, Съдърланд ще отговоря възможно най-бързо на всеки проблем по най-добрия начин.

Ако имате нерешен проблем, свързан с поверителността на личните Ви данни или използването на личните Ви данни, който не сме се адресирали задоволително, моля, свържете се с нашия доставчик на решения за разрешаване на спорове с трети лица (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Данни за контакт

Съдърланд Глоубъл Сървисиз, Инк /Sutherland Global Services Inc./,

1160 Питсфорд Виктор Роуд

Питсфорд, Ню Йорк 14534

Факс: 585-419-3717

Промени в настоящата политика за поверителност

Трябва да преглеждате тази политика за поверителност периодично, тъй като Съдърланд си запазва правото да променя тази политика за поверителност или част от нея, като актуализирана версия на нашата политика за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт.