Sutherland инвестира в развитието на КОЦ-Бургас, дари уникален видеобронхоскоп и специален хирургически електронож

04.08.2022

Източник: flagman.bg

С дарението на световната аутсорсинг компания е закупена апаратура за диагностиката на белодробните заболявания и карциноми

Sutherland Hospital DonationКомплексният онкологичен център (КОЦ) в Бургас се сдоби с изключително модерна апаратура за диагностика и лечение на белодробни заболявания и карциноми. Болницата вече разполага с видеобронхоскоп, специален хирургически електронож и на хирургичен инструментариум за нуждите на гръдната хирургия.

Цялата апаратура е закупена със средства на световната аутсорсинг компания Sutherland, която е избрала да инвестира именно в КОЦ-Бургас.

Искам да изкажа големи благодарности на ръководителя на информационния и дигиталния отдел на Sutherland Global Services г-н Doug Gilbert за дарението, което те направиха във връзка с подобряване дейността на Комплексния онкологичен център в Бургас по отношение на диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания‘, каза управителят на КОЦ-Бургас проф. Христо Бозов.

Той разказа каква апаратура е закупена със средствата, които компанията е отпуснала, за да развива здравеопазването в морския град. Видеобронхоскопът, който здравното заведение е получил е с изключително голямо значение при диагностиката на белодробните заболявания и белодробните карциноми, също така и при усложненията от ковид-инфекцията или белодробните пневмонии.

Това е един апарат, с който ние не разполагахме, но благодарение на Sutherland и тяхната подкрепа успяхме да се сдобием с него. Предстои назначаването на специален бронхоскопист – пулмолог, който да извършва необходимите изследвания с този апарат в КОЦ и в дъщерното дружество База 2 – Медицинския център „Вяра и Надежда“.

Втората част от дарението беше свързана с дейности в областта на хирургията. Един специален хирургически електронож, който значително облекчава дейността на нашите хирурзи по отношение на лечението на рака на гърдата, рака на белия дроб и рака на храносмилателната системата, особено при рака на дебелото черво. Така че този хирургичен нож с неговите изключително добри параметри улеснява дейността на хирурзите, подобрява самата оперативна дейност и резултатите от нея.

Третата част от дарението беше свързана със закупуването на хирургичен инструментариум за нуждите на гръдната хирургия, която ни предстои да развием. Днес дори получихме разрешение от Министерството на здравеопазването за разкриване на нова дейност по гръдна хирургия и ще работим в тази насока, благодарение на компанията Sutherland и г-н Doug Gilbert”, каза още управителят на болницата.

Проф. Бозов посочи, че за КОЦ-Бургас е от изключително значение да разполага с видеобронхоскоп, тъй като той помага за визуализиране на самия образ в белодробния паренхим. Например, ако се развие белодробна пневмония, с този апарат може да се вземе и биопсия от белодробната тъкан. Той прониква през трахеята, през бронхите, прониква и в самата белодробна тъкан, оглежда какъв е процесът в белия дроб и може да даде оценка дали е пневмоничен, дали е карцином, какъв вид пневмония или карцином са се развили. С бронхоскопа може да се вземе и част от тази тъкан, да се изследва хистологично в патологичната лаборатория на КОЦ и след това да се определи какво лечение да се направи на тези пациенти, което е от определящо значение за качественото лечение и излекуване на пациентите на КОЦ-Бургас.

Разрешението, което днес получихме от Министерството на здравеопазването за гръдна хирургия е за второ ниво, което позволява да се вземат биопсии от белодробни карциноми, както и да се извършват някои оперативни интервенции в областта на гръдния кош, но това тепърва предстои да го развиваме и да структурираме отделение. Развитието на гръдната хирургия е част от лечебния процес на пациенти с белодробен карцином, защото те освен да получават химео- или лъчетерапия, подлежат и на оперативно лечение. Затова искаме да затворим целия този кръг – когато пациентът има такова заболяване да се лекува комплексно и цялостно в нашия Комплексен онкологичен център“, допълни още проф. Христо Бозов.

Ето какво каза пред репортер на Флагман.бг ръководителят на информационния и дигиталния отдел на Sutherland Global Services г-н Doug Gilbert:

Sutherland is an experience-led digital transformation company operating in over 60 locations including Bulgaria who helps digitally transform many of the world’s largest and most recognized global brands.  With a sizable team of people in Bulgaria leading some of these transformations, we are personally invested in this country.

Съдърланд е компания за дигитална трансформация, основана на опита, оперираща в 28 държави, включително България, която помага за дигиталната трансформация на много от най-големите и признати глобални марки в света. Със значителен екип от хора в България, които ръководят някои от тези трансформации, ние инвестираме лично в тази страна.

When Prof. Bozov became interested in bringing the same level of digital transformation to medicine and specifically to KOC-Burgas, we wanted to be part of this innovation that would lead to positive results for patients, while giving back to the local community.

Когато проф. Бозов се заинтересува да внесе същото ниво на дигитална трансформация в медицината и конкретно в КОЦ-Бургас, ние искахме да станем част от тази иновация, която да доведе до положителни резултати за пациентите, като същевременно подпомагаме и местната общност.

The way that we looked at it was we took the entire funding. So the entire cost of these leading machines, we decided to fund all of that. Rather than try to get many people to fund that, we funded the entire project.

Погледнахме на нещата така, че видяхме цените на тези водещи машини и решихме да поеме цялата им стойност. Вместо да опитваме да накараме много хора да финансират с малко, ние покрихме всички разходи и финансирахме целия проект.

Sutherland Hospital DonationAs we engaged in this project, we saw the cost of these leading medical machines.  We also saw the positive impact that this could bring, not only in the fight against the COVID pandemic, but also in the Center’s ability to have a longer-term impact in other areas, such as fighting various forms of cancer. 

Ангажирайки се с този проект, видяхме цената на тези водещи медицински машини и оборудване. Видяхме също и положителното въздействие, което те можеха да окажат не само в борбата срещу пандемията от COVID, но и в способността на Центъра да има по-дългосрочно въздействие в други области, като например борбата с различни форми на рак.

The donation for this project is focused on enabling the Center in a way that enables innovative care and directly drives better patient outcomes and healthcare for the community.

Дарението за този проект е насочено към подпомагане на Центъра по начин, който позволява иновативни грижи и директно стимулира по-добри резултати за пациентите и здравеопазването в общността.